2 persberichten betreffende Zorgcentrum DE OEVER, respectievelijk van
Klimaatrobuust Sint-Andries en van
Stuurgroep Sint-Andries.

KLIMAATROBUUST SINT-ANDRIES:

Klimaatrobuust Sint-Andries hekelt aanpak site Oever.

Klimaatrobuust Sint-Andries (KRSA) hekelt de aanpak van het Zorgbedrijf en het stadsbestuur rond de vergunning voor het bouwproject op de Oever. Het project van het zorgbedrijf is er één van gemiste kansen om een performante bijdrage te leveren aan een duurzame stad die zich klaarmaakt voor de uitdagingen die het klimaat stelt.

Het bouwproject de Oever ligt in de wijk Sint Andries waar de stad al jaren investeert in co-creatie van klimaatadaptatiemaatregelen op privaat en openbaar domein.

Het zorgbedrijf voorziet er een parking van 66 parkeerplaatsen waar de bouwcode er maar 36 vraagt. De hele site wordt hiervoor onderkelderd. Dit maakt het onmogelijk om duurzaam groen op de binnenplaats te voorzien. Een volledig verharde binnenplaats zorgt dat er geen regenwater meer kan infiltreren wat de aanvulling van het grondwater ernstig verstoord. Een onverharde groene binnenplaats zorgt tevens voor de noodzakelijke verkoeling voor de toekomstige kwetsbare bewoners bij hittestress op hete dagen.

De forse investering van 2017 in een ingenieus systeem dat de wortels van de bomen op de Oever voldoende ruimte biedt, dreigt bij deze werken haar effect te verliezen. Dat de plannen te weinig rekening houden met het bestaande openbaar domein is dan ook één van de redenen dat de omgevingsambtenaren van stad en provincie dit project ongunstig adviseren. Bovendien zal het extra verkeer van de parking en het laden en lossen van de geplande 9 handelsunits enorme druk leggen op de leef- en milieukwaliteit van de Oever en de directe omgeving.

Tenslotte is de kans gemist om er een door de buurt gedragen project van te maken, door niet op voorhand in overleg te treden met de actieve bewonersgroepen in de wijk. De buurtbewoners hopen dat het Zorgbedrijf oor heeft naar de bekommernissen van de buurt en het project bijstuurt naar echt duurzaam, kwalitatief en betaalbaar wonen.

Klimaatrobuust Sint-Andries (KRSA) is een bewonersgroep die verschillende initiatieven en projecten om de wijk te wapenen tegen de klimaatverandering bundelt.

STUURGROEP SINT-ANDRIES:

Stuurgroep Sint-Andries: Beloofde inspraak moet er komen en debat moet worden gevoerd over de parkeerplaatsen De Oever.

Diverse winkelverenigingen ook voorstander van extra winkels en parkeerplaatsen

Nico Volckeryck, voorzitter vzw Stuurgroep Sint-Andries:

“In een wijk moet klimaatbewustzijn harmonieus samen gaan met lokale handel, bereikbaarheid, werkgelegenheid, wonen, werken en ouder worden."

De Stuurgroep Sint-Andries vzw, die reeds 35 jaar de belangen behartigt van een groot deel van de wijkbewoners en zelfstandigen, wenst te reageren op het bouwdossier voor de renovatie van het Zorgcentrum De Oever waarover morgen een beslissing zal worden genomen door de deputatie van de provincie.

Ruimer winkelaanbod
Allereerst zijn wij verheugd dat er morgen door de deputatie eindelijk een beslissing wordt genomen omtrent het bouwdossier van De Oever. In het verleden heeft de Stuurgroep Sint-Andries vzw er voor geijverd dat de bewoners eervan op een tijdelijke nieuwe plek aan dezelfde huurcondities konden verblijven. Samen met de winkelverenigingen Kloosterstraat vzw en Quartier National vzw verheugen we ons op de komst van 9 nieuwe gelijkvloerse winkelpanden. Met een ruimer aanbod aan winkels hoeven wijkbewoners ook minder de stad uit voor specifieke aankopen, wat een economische en gunstige ecologische impact heeft op het volledige klimaat. Een voedingswinkel is ook essentieel voor de bejaarde bewoners, zodat ze zelf kunnen winkelen. Een concentratie van winkels heeft, tegenover een versnippering her en der in de stad, ook het voordeel dat shoppers, éénmaal geparkeerd, alles te voet kunnen doen. En daarvoor zijn natuurlijk parkeerplaatsen nodig.

Publieke ruimte ontlasten
In onze wijk is er een publiek debat bezig over het aantal ondergrondse parkeerplaatsen. Hieromtrent is er een breuklijn tussen bewoners en winkeliers enerzijds en mensen die aanhangers zijn van de klimaatadoratie anderzijds. Dit gaat de Stuurgroep zeer ter harte en wil een trekker van de discussie zijn en een concensus vinden tussen de beide partijen. Parkeerplaatsen zijn noodzakelijk voor bewoners die een auto bezitten, alsook voor de bezoekers van het zorgcentrum die meestal met z’n allen tijdens het weekend een familielid komen bezoeken. Zouden er te veel parkeerplaatsen zijn, dan is er het plan om deze te verhuren of te verkopen aan buurtbewoners. Dus nog minder auto’s op straat.
Anderen vinden dan weer dat ondergrondse parkeerplaatsen schade zullen bezorgen. Stuurgroep Sint-Andries is er van bewust dat er geen bouwput kan komen die schade zal berokkenen aan het project met ondergrondse waterreservoirs dat onlangs nog door de Stuurgroep werd bekroond met de Gouden Neus voor het meest innovatief en ecologisch project van Antwerpen. Bij de renovatie van het Zorgcentrum vraagt Stuurgroep Sint-Andries wel een streng onderzoek naar de inpakt op deze, voor België vrij unieke, ondergrondse warterreservoirs.

Diverse winkelverenigingen ook voorstander van extra winkels en parkeerplaatsen
Kloosterstraat vzw, de winkeliersvereniging winkelas Oever/Kloosterstraat/Riemstraat is bij monde van Karen Das ook niet gekant tegen de 9 geplande winkels. Volgens haar versterkt een groter aanbod de lokale handel. Laden/lossen gebeurt nu ook al en zal ook moeten gebeuren voor het zorgcentrum. We leven nu eenmaal in een actieve ondernemende stad.
Wat betreft de ondergrondse parking begrijpt men de mening i.v.m. het groenbehoud. Al blijft men voorstander van extra parkingplaatsen. Aangezien de bezoekers van de bewoners ook parking gaan nodig hebben en extra parkinggelegenheid meer dan welkom is in deze zone. Ook Quartier National, winkelvereniging Kammenstraat/Nationalestraat en omgeving is eveneens dezelfde mening als deze van hun collega’s toegedaan.

Gewapend tegen hittestress
Er is ook nog kritiek op het feit dat de binnenkoer boven de ondergrondse parking ‘het regenwater niet aan moeder aarde kan teruggeven’ en hittestress veroorzaakt. Nochtans, zelfs bij één zeker noodzakelijke ondergrondse bouwlaag is groenaanplanting al niet meer mogelijk. Stuurgroep Sint-Andries heeft ondertussen al overleg gepleegd met disctrictsburgemeester Paul Cordy die onderzoekt om in de omgeving van de Oever de piste te bekijken om waterdoorlaatbare stenen te gebruiken zoals reeds op diverse plekken in het district Antwerpen worden gebruikt. Geen enkele parkeerplaats is een utopie. Klimaatrobuuste steden bouwen steeds meer in de hoogte (Nieuw Zuid) om meer openbare ruimte van groenperken te voorzien. Het is dus tegenstrijdig om deze ruimte te belasten met geparkeerde auto’s en vooral naar parkeerplaats zoekende auto’s. Dat beton meer hittestress veroorzaak tegenover groen is inderdaad waar. Maar de diverse zorgcentra zijn zich daar al wel terdege van bewust en namen reeds maatregelen. Zo heeft Het Huizeken van Nazareth afgelopen zomer reeds verkoelingsruimtes ingericht voor zowel bewoners als wijkbewoners.

Streng onderzoek gewenst
De groei van een stad of wijk moet men bekijken vanuit een helicoptervisie waarbij er een harmonie moet zijn met, inderdaad, het klimaat, maar ook met lokale handel, jobcreatie, aangenaam (en lokaal) winkelen, wonen en oud worden. Leven, wonen en werken moet kunnen samengaan. Zo moeten alle aspecten in de wijk aan bod komen en roept Zorgbedrijf en stad Antwerpen op voor een goed inspraaktraject waarin iedere geleding van de wijk aan bod komt. Betreurenswaardig is ook dat het bouwdossier ellenlange vertraging zal oplopen. Waardoor bejaarde bewoners van De Oever die tijdelijk (!) zijn overgeplaatst naar andere verder afgelegen zorgcentra nieuwe, zij het ook tijdelijke, sociale contacten moeten opbouwen. De Stuurgroep Sint-Andries is enorm tevreden over de inspanningen die Zorgbedrijf en Stad doen om de bejaarden in de binnenstad woongelegenheid te bieden in de vorm van assistentiewoningen.
atv Antwerpse Televisie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gouden Neuzen uitgereikt in Sint-Andries

In het Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) zijn zaterdag de jaarlijkse Gouden Neuzen uitgereikt aan verdienstelijke bewoners, ambtenaren en verenigingen. De Gouden Neus voor de meest verdienstelijke bewoner ging naar Guido Sanders van de wijkkrant Gazet van Sint-Andries (vierde van rechts). De Gouden Neus voor verenigingen ging naar Paul Struyf die al tien jaar de Sint-Andries Run organiseert (vijfde van rechts). De meest geprezen ambtenaar is Kristof Wouters (uiterst links) die het coStA uitbouwde tot een levendig ontmoetingscentrum.

In totaal zijn negen Gouden, Zilveren en Bronzen Neuzen uitgereikt aan verdienstelijke bewoners.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag delen aub.
Je kan dagelijks reserveren op 0487 90 84 26 tussen 19 en 21 uur.

Aandacht! Aandacht!
Pastoor Rudi Mannaerts van Sint-Andries richt het woord tot u...

Beste mensen,
Als pastoor van Sint-Andries wil ik u een origineel parochie-initiatief aanbevelen. Van 19 tot 28 september wordt in de Sint-Andrieskerk het splinternieuwe toneelstuk 'In Ware Liefde' opgevoerd.
Het humoristische en ontroerende kijkstuk gaat onder meer over een volkse pastoor die zijn bedreigde kerk wil redden en - tegen de algemene tijdsgeest in - weer doen vollopen.
Dit mooie gemeenschapsvormend initiatief wordt gedragen door meer dan 50 vrijwilligers van binnen en buiten onze parochie. Zij zorgen er samen voor dat u kan genieten van een gezellig entertainend avondje, rijk aan ontmoeting, rijk aan lach en ook rijk aan muziek.
Zo wordt het toneelstuk muzikaal omkaderd door een achtkoppige kerkband en een sopraanzangeres.
Tijdens de pauze en na de voorstellingen kan u in onze feestkelder Exspecto napraten en tal van onze parochianen en vrijwilligers ontmoeten, drankje in de hand.
U bent bij deze persoonlijk uitgenodigd en zeer hartelijk welkom.
Meer info en mogelijkheden tot reserveren vindt u op www.theaterhartentroef.be
U kan de weg naar de première ook op ludieke wijze volgen via deze Facebookpagina.
Met hartelijke groet,
Pastoor Rudi Mannaerts
Voor reservatie: www.theaterhartentroef.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------