Extra ondersteuning voor jongerenwelzijn en uitvalpreventie

De coronapandemie heeft een grote impact op het welzijn van kinderen en jongeren. Zo ziet ook het schooljaar er erg anders uit voor hen. Om te vermijden dat nog meer jongeren van school afhaken als gevolg van de coronapandemie, breidt stad Antwerpen het aanbod voor jongeren uit. Het Centraal Meldpunt werkt daarvoor samen met partners zoals Kwadraat, La Strada en SWAT op het vlak van sociale en schoolse vaardigheden, ontmoetingsmomenten…

Al voor de pandemie verlieten te veel Antwerpse jongeren de schoolbanken zonder kwalificatie. Dat percentage lag in het schooljaar 2018 - 2019 op 22,9%. De impact van de coronacrisis dreigt dat aantal nog te verhogen. Daarom schroeft de stad het aanbod voor jongeren op.

Het Centraal Meldpunt, een netoverschrijdende samenwerking tussen de CLB’s en stad Antwerpen, leidt jongeren toe naar partners die individueel of groepsgericht met hen aan de slag gaan vanuit hun specifieke context. Doel is om het welzijn te verhogen en de verbinding met de school te herstellen.

De samenwerkingen met Kwadraat, La Stada en SWAT worden nu verder uitgebreid. Kwadraat versterkt kwetsbare jongeren en biedt individuele ondersteuning om hen te helpen bij het behalen van een diploma en om hun sociale vaardigheden te versterken. De atelierwerkingen van La Strada zetten dan weer in op ontmoetings- en oefenmomenten die ook dagstructuur geven aan jongeren. Door bijvoorbeeld samen te koken of hout te bewerken oefenen jongeren zowel vaktechnische als sociale vaardigheden. Tot slot breidt SWAT haar intensieve schoolexterne trajecten uit waarin zowel sociale als schoolse vaardigheden worden versterkt. Gedurende minimum 2 tot maximum 10 maanden werken jongeren aan hun vaardigheden van zelfreflectie, sociale interactie en versterken ze hun competenties. De jongeren worden daarbij opgevolgd door welzijnsexperten en samen met de school wordt er gewerkt aan een re-integratie in het onderwijs.

“De afgelopen maanden zag het schooljaar er helemaal anders uit voor onze jongeren”, zegt schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels. “Lessen van op afstand, verlengde vakantieperiodes … maken het moeilijker om de verbinding tussen de leerling en de school te onderhouden. Bovendien weegt deze crisis ook ontzettend op het mentaal welbevinden van onze jeugd. Via verschillende initiatieven en trajecten bieden we hierrond extra ondersteuning aan. We willen geen enkele jongere loslaten.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen verdient opnieuw de titel van FairTradeGemeente

Antwerpen draagt al sinds 2007 de titel van FairTradeGemeente. De criteria om het fairtradelabel te halen, sluiten nauw aan bij de visie van de stad op eerlijke handel. Naast het aankopen van fairtradeproducten uit het Zuiden is ook de aandacht voor lokale producten en producenten belangrijk. Het stadsbestuur engageert zich om FairTradeGemeente te blijven en is dan ook trots op de herbevestiging van zijn titel met een A-score op de Fair-O-Meter.

Als een van de grotere centrumsteden wil Antwerpen het goede voorbeeld geven en aandacht besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Ook dit jaar is de stad weer FairTradeGemeente met een A-score, de hoogste score op de Fair-O-Meter. Deze meting gaat na hoe steden en gemeenten hun engagement als FairTradeGemeente nakomen. Gezien de grootte van stad Antwerpen en haar administratie heeft haar duurzame aankoopbeleid een grote impact.

De criteria om de titel van FairTradeGemeente te verdienen, blijven zich richten op globale mondiale ontwikkeling, maar schenken nu ook aandacht aan lokale producenten. Het Antwerpse stadsbestuur ondersteunt deze ruimere visie op duurzame handel, want ook producenten zonder het fairtradelogo kunnen op een correcte manier handel drijven. Schepen voor ontwikkelingssamenwerking Nabilla Ait Daoud: “Wij zien het als onderdeel van een breder verhaal van duurzaamheid, waarbij ook aandacht gaat naar lokale handel, korte keten, kleinschalige biologische landbouw, het klimaat en duurzame consumptie.”

Zo wordt in alle stadslocaties koffie, thee en suiker aangeboden uit het duurzame aankoopcircuit. De Sinterklaas-chocolade die de personeelsvereniging voorziet voor alle medewerkers is niet alleen fairtrade, maar wordt ook in de socialetewerkstellingsplaats TwerkT samengesteld. Bij alle aankopen houdt de stad Antwerpen zoveel mogelijk rekening met duurzaamheidscriteria, waarbij naast fair trade ook lokale productie en duurzame consumptie belangrijk zijn.

Vanuit ontwikkelingssamenwerking worden in Marokko landbouwcoöperaties ondersteund bij de uitbouw van hun duurzame coöperatieve. Kleinschalige biologische landbouw, kwetsbare doelgroepen, korte keten en sociale rechtvaardigheid komen hier allemaal samen. In de stad zelf vormt ’t Dak van ’t Pakt een mooi en succesvol voorbeeld van lokale en duurzame stadslandbouw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid klaar

Het voorontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Er komt een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen en groen.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling: “Het park met boskarakter langs de Scheldekaaien aan Nieuw Zuid wordt een groene plek voor de hele stad en de buurt om te ontspannen. We gaan voor maximale vergroening. Zo komt er een boomgaard en struiken en planten met eetbare vruchten. Verder voorzien we in een vijver, een hondenloopzone, verschillende speelaanleidingen, een multifunctioneel grasveld en er komen 3 paviljoenen en een waterbassin dat het water van de Antwerpse Ring opvangt. Een definitief ontwerp wordt na de zomer verwacht. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van het park starten in het najaar van 2022 en is alles klaar tegen het voorjaar van 2024.”

In het voorontwerp werkte het ontwerpteam Sweco-PROAP-WIT architecten de verschillende programma’s in het park verder uit alsook de inplanting van het groen, de 3 paviljoenen en een waterbassin dat het water van de Antwerpse Ring opvangt. Het voorontwerp wordt nog aan de districtsraad van Antwerpen voorgelegd voor advies.

Programma’s: nadruk op parkfunctie met maximaal groen

Het programma bij uitstek is de parkfunctie. De andere programma's (sporten, spelen, picknicken, kleine evenementen, enzovoort) worden zo veel mogelijk geclusterd rond een drietal plekken zodat de rest van de ruimte maximaal vergroend kan worden. In het voorontwerp werden de verschillende programma’s verder uitgewerkt en aangevuld. Zo zijn er bijkomend een hondenloopzone, een speeltuin, diverse speelaanleidingen door het park en zichtbaar water toegevoegd.

Verder krijgt het park een wisselend karakter. Bepaalde delen zullen ervaren worden als een bos, terwijl andere zones een meer open karakter kunnen hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht. Het huidige dijkpad op Sint-Andries en het Zuid loopt nog een honderdtal meter door in het nieuwe park waarna het overgaat in meer informele en meanderende paden.

Maximale vergroening

Het nieuwe park wordt een plek met veel bomen met een wisselende invulling. Zo ontstaan er 3 deelzones. Het meest noordelijk gedeelte krijgt een meer natuurlijke en educatieve invulling met veel bomen, een vijver, planten en struiken met eetbare vruchten. Het centrale deel biedt plaats voor de verschillende parkfuncties zoals spelen, sporten en picknicken. Aansluitend is er een zone die verwijst naar een boomgaard met onder meer fruitbomen. In het meest zuidelijk gedeelte wordt het groen aangepast aan de bijzondere weersomstandigheden. Het groen op die plaats is immers onderhevig aan veel wind en zouten, en onbeschut voor zon en regen. Het groen aan de natte zijde van de waterkering zal ook af en toe overstromen.

Paviljoenen

Op 3 plaatsen in het park komen paviljoenen. Dit werd verder verfijnd en uitgewerkt in het voorontwerp. Centraal in het park wordt een van de paviljoenen voorzien voor het warmtenet van de wijk Nieuw Zuid. Iets meer naar het zuiden komt een paviljoen met een verhoogd uitkijkpunt over de Schelde, een echte verblijfsplek. In het zuidelijke gedeelte zal een paviljoen gekoppeld worden aan een waterbassin dat het park voorziet van water.

Opgevangen water wordt ter plaatse gebruikt

Dwars onder de Scheldekaaien loopt een collector van regen- en grondwater afkomstig van de Ring en de Kennedytunnel. In het voorontwerp werd verder onderzocht hoe dit water gebruikt kan worden in het park. Het voorziet in een waterbassin dat al het water opvangt, waarna het gebruikt kan worden voor bv. irrigatie, infiltratie en een zichtbare beleving van het water. In een volgende fase zullen de verschillende pistes verder technisch onderzocht en verfijnd worden.

Inspraak

Tijdens 3 brugdagen tussen 12 juni en 21 augustus 2019 werd een onlinebevraging georganiseerd waarbij onder meer gevraagd werd naar de noden voor de buurt Nieuw Zuid. De resultaten gaven een goed zicht op de wensen van de buurt en zijn meegegeven aan het ontwerpteam zodat ze er in het schetsontwerp al rekening mee konden houden. In oktober 2020 namen nog eens 265 mensen deel aan buurtmoment. Hieruit bleek dat 70% tevreden tot zeer tevreden was over het schetsontwerp en dat meer dan 80% van de deelnemers het park met boskarakter een goed voorstel vindt. Ook bij de verdere uitwerking naar het definitieve ontwerp vindt nog een laatste digitaal buurtmoment met inspraak plaats. Op 27 april wordt een webinar georganiseerd waarbij het voorontwerp in detail besproken wordt. De buurt van Nieuw Zuid en omgeving ontvangt hiervoor een uitnodiging in de bus.

Timing

Na de zomer wordt een definitief ontwerp verwacht en wordt de aanvraag tot omgevingsvergunning doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte starten in het najaar van 2022 en is alles klaar in het voorjaar van 2024.

Masterplan Scheldekaaien

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van bijna 7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. De 7 verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuiswerk goed voelbaar in mobiliteitscijfers Antwerpen 2020

De inwoners en werknemers van de stad Antwerpen bleven in 2020 voor slimme oplossingen kiezen voor verplaatsingen naar hun werk, school en vrije tijd. Bovendien heeft thuiswerk en thuis leren een grote impact op de mobiliteitscijfers van 2020. Meer dan 20% van de inwoners verplaatste zich het afgelopen jaar niet regelmatig naar zijn school of werkplek. 53% van de bevraagde werknemers verwacht 1 keer of meer per week thuis te blijven werken na corona.

Stad Antwerpen voert verschillende onderzoeken om verplaatsingsgedrag te meten. In de cijfers voor 2020 is de impact van de coronamaatregelen voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer duidelijk merkbaar. In 2020 verplaatste 21,4% van de Antwerpenaren zich niet op regelmatige basis naar het werk. Een forse toename van 16,4% ten opzichte van 2010. Bovendien leerden 22,4 % scholieren thuis. In het verplaatsingsgedrag van de bewoners voor vrije tijd wint de fiets het van de auto met 40,8% fietsers tegenover 28,8% autobestuurders in 2020. De hoeveelheid file op de Antwerpse wegen daalde naargelang met 10% minder file in 2020 tegenover 2019.

Deelmobiliteit zit in de lift

Einde 2020 waren er al meer dan 7000 deelvoertuigen beschikbaar voor gebruikers. Het gaat om 631 deelwagens, 200 deelscooters, 1400 deelsteps, 4200 Velo’s en 612 andere deelfietsen. Er kwamen in 2020 ook meer dan 5000 nieuwe gebruikers van commerciële deelauto’s bij. Ondertussen gaat het al om 36.087 mensen die commerciële deelauto’s gebruiken in Antwerpen.

Antwerpse werknemers

Slim naar Antwerpen voerde in 2020 opnieuw een werknemersbevraging uit bij de Antwerpse werkgevers die zich inschreven voor het programma ‘Slim naar Antwerpen’. 29 werkgevers namen hieraan deel, goed voor 6132 antwoorden van hun werknemers. Met deze scan wilde de stad nagaan of de samenwerking met deze werkgevers zorgt voor een gedragsverandering. De resultaten tonen aan dat een bijkomende 26% van de werknemers de auto nu laat staan ten opzichte van 2016. De voornaamste motivatie om zich anders te verplaatsen was om de conditie en gezondheid te verbeteren. Files vermijden en reistijd verminderen waren argumenten 2 en 3.

De (snelle) elektrische fietsen vergroten daar zeker het fietspotentieel bij de pendelaars. Met een gewone stadsfiets als hoofdvervoermiddel legden de respondenten gemiddeld 7,6 km af voor een enkele rit woon-werk. Met de elektrische fietsen tot 25km/u vergrootte de gemiddelde afstand naar 10,4 km en met de speed pedelecs zelfs tot 23,1 km. Ter vergelijking: met de wagen als hoofdvervoermiddel is de gemiddelde afstand die werd afgelegd door de respondenten uit de werknemersbevraging 24,4 km. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De speed peledec is een echte game changer, dat zullen de fietshandelaren bevestigen. Ook in onze cijfers zien we dat. Pedelecs maken het voor veel mensen zoveel aantrekkelijker te kiezen voor de fiets, zowel voor woon-werkverkeer als recreatief gebruik.” Uit de resultaten blijkt ook dat fietsers het meest tevreden zijn over hun verplaatsing, op de voet gevolgd door respondenten die zich te voet verplaatsen.

Thuiswerk werd in 2020 een belangrijke thema. Voor corona werkte iets minder dan de helft van de respondenten uit de werknemersbevraging wel eens thuis. Hoe vaak dat gebeurde, liep sterk uiteen: 16% deed dit maar een aantal keer per jaar, 15% 1 à 2 dagen per week, en 9% werkte zelfs vaker thuis. Na corona verwacht 37% 1 à 2 dagen per week thuis te werken, 16% nog vaker.

Stad Antwerpen steunt werknemers die de auto thuislaten en de fiets naar het werk nemen zolang hun route door het Antwerpse hindergebied loopt (Antwerpen en Zwijndrecht). 508 fietskortinggebruikers waarvan 363 zijn gestart in 2019 en 145 in 2020, lieten in 2020 de auto thuis voor 64.032 fietsritten en fietsten in totaal 486.740 kilometer. De stad betaalde hen in totaal 43.671 euro uit aan fietstoelagen.

Groeiende infrastructuur

Koen Kennis: “Om plaats te bieden aan het stijgende aantal voetgangers en fietsers investeren we flink in nieuwe en verbeterde infrastructuur. We hebben een ambitieus woonervenplan voor de binnenstad, we werkten de afgelopen jaren meer dan 140 missing links op fietspaden weg, legden verschillende fietstunnels en -bruggen aan en rollen versneld bijkomend 19,2 km fietsstraten uit om het fietsverkeer te faciliteren.”

Antwerpen telt ondertussen 648 kilometer fietspaden en 714 kilometer trage wegen waar geen gemotoriseerd vervoer mag komen. Er werden in 2020 meer dan 8 miljoen fietsers geteld aan 13 fietstelpalen.

Verder komen er meer grote en beveiligde parkings voor (elektrische) fietsen en auto’s. In 2020 zijn er in de stad 20 buurtfietsenstallingen met 1002 plaatsen en 26 buurtparkings met 1239 plaatsen. Er kwamen 7 snelladers bij voor elektrische auto’s. Er wordt aan 4000 extra park-and-rideplaatsen gebouwd rond de stad. Momenteel liggen er rond Antwerpen al 14 park-and-rides die goed zijn voor 2679 plaatsen.

Mobiliteitsuitdaging stad Antwerpen

Sinds 2016 wordt er hard gewerkt aan de bereikbaarheid van Antwerpen. Er startte tegelijkertijd een minderhinderprogramma op met als doel de filedruk te beperken en de bereikbaarheid te verhogen. Toen al werd de ambitie voor een modal split 50/50 geformuleerd: met maximaal 50% autogebruik en minstens 50% gebruik van slimmere vervoersmogelijkheden. Deze doelstelling werd ook onderschreven door de ondertekening van het Toekomstverbond. Het Toekomstverbond is het akkoord dat de Vlaamse overheid, stad Antwerpen, Port of Antwerp en de burgerbewegingen sloten over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

In de doelstellingen van ‘Slim naar Antwerpen’ zit niet alleen een modal shift, maar ook een time shift en een mental shift verweven. Het is met andere woorden de bedoeling dat er meer met slimme vervoersmiddelen gereden wordt, minder tijdens de spits en dat er meer nagedacht wordt of een verplaatsing zelfs nodig is.

Je vindt een infographic van deze cijfers op www.slimnaarantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning busstelplaats Zurenborg voor maximaal 3 jaar verlengd als overgangsperiode naar nieuwe busstelplaats

Stad Antwerpen heeft vandaag de omgevingsvergunning voor busstelplaats Zurenborg van De Lijn in de Krugerstraat te Berchem voor maximaal 3 jaar verlengd. Er zijn aan deze beperkte verlenging ook een aantal bijzondere exploitatievoorwaarden gekoppeld. Zo moet de site op een andere manier ontsloten worden voor de autobussen en moet het busverkeer verspreid worden om de wijk te ontzien. Dit om tijdens deze overgangsperiode de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

De Lijn is volop bezig met plannen om een nieuwe stelplaats uit te baten aan de luchthaven van Deurne. Om de dienstverlening van het openbaar vervoer in en rond Antwerpen te garanderen is de omgevingsvergunning voor de bestaande stelplaats aan de Krugerstraat voor een overgangsperiode van maximaal 3 jaar verlengd. Zeker met de Oosterweelwerken in het vizier is het vlotte functioneren van het openbaar vervoer in de stad belangrijker dan ooit.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “De stad wordt binnenkort eigenaar van de busstelplaats in Zurenborg. We rekenen dan ook op de goede samenwerking met De Lijn om een vlotte verhuis te garanderen, vandaar de verlenging voor maximaal drie jaar. Zo kunnen we hier in de toekomst van start gaan met de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg, een terrein van 10 hectare groot dat naast de busstelplaats ook het terrein van de vroegere gasfabriek omvat. De site heeft een enorm potentieel om in te spelen op huidige en toekomstige noden en wensen op wijk- en stadsniveau. Ook de nabijheid van het toekomstige spoorpark is een extra troef.”

Alternatieve ontsluiting van de busstelplaats

Om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken gedurende deze overgangsperiode zal De Lijn binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning in een alternatieve ontsluiting voor de vertrekkende en aankomende autobussen moeten voorzien. Zo zullen de autobussen van en naar de site een zo kort mogelijke route volgen tussen de site en de Singel. Voor de autobussen die een exploitatieroute door de wijk volgen, wordt er een spreidingsplan opgemaakt waarbij ze zo min mogelijk doorheen de aanpalende woonwijken of schoolomgevingen rijden.

Verder zorgt De Lijn ervoor dat autobussen die het vroegst moeten vertrekken zo ver mogelijk van de woonwijken opgesteld staan. 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We hebben in deze tijdelijke vergunning uitdrukkelijk rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurtbewoners.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen kleurt groener met toekomstbomen en gewild gras

Stad Antwerpen heeft een nieuw bomenplan en een nieuw grasplan om het groenvolume in de stad te doen toenemen. Waar mogelijk creëert de stad extra ruimte voor bomen met een lange levensloop: de toekomstbomen. Bij de grasvelden ligt de nadruk op ecologisch beheer met minder maaibeurten. Zo ontstaat ‘gewild gras’, graslanden met een grotere rijkdom aan plantsoorten.

Bomenplan

Bomen in de stad bieden heel wat voordelen. In de eerste plaats filteren ze fijn stof uit de lucht en zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit door de opslag van broeikasgassen en de productie van zuurstof. Daarnaast zorgen bomen in de zomermaanden voor natuurlijke verkoeling en schaduw en temperen ze de omgevingsgeluiden. Een gezonde mix van bomen verhoogt ook de biodiversiteit en biedt een betere leefomgeving voor vele insecten en dieren.

Met het bomenplan heeft de stad een leidraad om de bomen op het Antwerpse openbaar domein duurzaam te beheren. Daarbij schenkt de stad niet enkel aandacht aan de ruimte voor de bomen boven de grond, maar ook aan de nodige ondergrondse wortelruimte. Die is bepalend voor de conditie van de bomen. Als bomen voldoende ruimte krijgen boven en onder de grond kunnen ze uitgroeien tot toekomstbomen, die tot 120 jaar oud worden. Zo worden ze groene monumenten in een bebouwde omgeving. De stad telt nu ruim 500 toekomstbomen, maar wil dat aantal stelselmatig laten groeien. Dat gebeurt door het aanplanten van nieuwe bomen, maar ook door de opwaardering van bestaande bomen.

De toekomstbomen in de stad kan je vinden op het stadsplan op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Grasplan

Met het nieuwe grasplan legt de stad de nadruk op het ecologische beheer van de graslanden. Niet elk stuk gras is hiervoor geschikt, maar waar het kan en wenselijk is, wordt het aantal maaibeurten beperkt. In dit ‘gewild gras’ krijgen kruidachtige planten meer kansen. Dit zorgt voor meer ruimte voor insecten, die op hun beurt meer vogels aantrekken.

Het grasplan maakt telkens een onderscheid tussen de verschillende grastypes en de functie van het grasland. Een sportveld of hondenloopzone wordt anders beheerd dan het gras in een park of een berm.

Schepen voor groen Fons Duchateau: “Door voldoende groeiruimte voor bomen te voorzien, creëren we grotere bomen en meer groenvolume. En door ons gras slimmer te beheren verhogen we de ecologische waarde ervan. Dit nieuwe bomenplan en grasplan draagt bij tot een aangenamere en groenere leefomgeving. Daar wordt iedereen beter van.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audiowandelingen van Zorgbedrijf Antwerpen werpen unieke blik op verleden

Zorgbedrijf Antwerpen stippelde drie gratis audiowandelingen uit. Daarin beschrijven bewoners en betrokkenen van de woonzorgcentra en dienstencentra hun jonge jaren in de buurt. Het leverde prachtige verhalen op over vroeger en nu, in Antwerpen-centrum, Berendrecht en Borgerhout.

Met de lente in het land is een wandeling de ideale uitstap, zeker gecombineerd met verhalen. Echte verhalen verteld door echte mensen hebben de magische kracht om een plek tot leven te brengen. Zo vertelt Hubert over het huis van zijn grootmoeder in Berendrecht: “Er was één slaapkamer. De oudste mocht er slapen tot hij het huis uit ging. Dan waren er nog enkel beddenkoetsen. In één beddenkoets sliepen vier klein mannen, in de andere de ouders. De rest van de joeng sliepen op zolder.”

Drie audioverhalen

 • Stap terug in de tijd. Verhalen uit Antwerpen-centrum:
  • Wandeling van ongeveer 8 kilometer
  • Vertrek bij woonzorgcentrum De Gulden Lelie, Schoytestraat 19, Antwerpen
 • Stap terug in de tijd. Verhalen uit Berendrecht: 
  • Wandeling van ongeveer 7 kilometer 
  • Vertrek bij woonzorgcentrum Monnikenhof, Monnikenhofstraat 109, Berendrecht
 • Stap terug in de tijd. Verhalen uit de Boelaerwijk: 
  • Wandeling van ongeveer 7 kilometer
  • Vertrek bij woonzorgcentrum Gitschotelhof, Lodewijk van Berckenlaan 361, Borgerhout

Praktisch

 • Eerst moet men de app van Izi Travel op de smartphone installeren.
 • Daarna een of meerdere wandelingen op de telefoon downloaden: door in de app te zoeken op ‘Stap terug in de tijd’.
 • Een hoofdtelefoon of oortjes zijn handig om de wandeling onderweg te beluisteren.

Alle info over de app en de routes staat op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/audiowandelingen. Wie liever met een kaart in de hand wandelt, kan daar ook vooraf de route van de audiowandelingen printen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen werkt aan voedselstrategie voor een beter klimaat

In het Antwerpse Klimaatplan staat de ambitie om het voedselsysteem te verduurzamen. De stad start daarom met de opmaak van een voedselstrategie. Daarbij wordt de hele voedselketen onder de loep genomen: van productie over logistiek en verkoop tot consumptie en overschotten. De strategie zal duidelijk maken welke strategische keuzes de stad samen met anderen kan maken om tot een meer sociaal inclusief, innovatief en circulair voedselsysteem te komen. De stad roept ook haar burgers op om te participeren in de opmaak van de voedselstrategie.

De stad Antwerpen wil de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 terugdringen met 50 tot 55%. Maar het consumptie- en voedingspatroon van de Antwerpenaar zorgt ook voor heel wat broeikasgasuitstoot en klimaatimpact buiten het grondgebied van de stad. Voeding zorgt immers voor een aanzienlijke CO2-uitstoot, zowel bij de productie, verwerking, distributie als consumptie. Een uitgewerkte voedselstrategie op maat van de stad Antwerpen biedt daarom heel wat voordelen. Ze kan bijdragen aan gezondere en duurzamere eetpatronen, minder voedselverspilling, en een sterkere en meer lokale economie. Tegelijk werkt ze mee aan armoedebestrijding en biedt ze kansen voor innovatie. Ten slotte kan een uitgewerkte voedselstrategie de positie van Antwerpen als culinaire hoofdstad versterken.

Economische en ecologische opportuniteiten

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Een beter klimaat kan niet zonder een slimme voedselstrategie. Hierin schuilen zowel economische als ecologische opportuniteiten. We zijn een stad van 530.000 inwoners, bijna 200 supermarkten en meer dan 4000 eetgelegenheden. Een voedselstrategie moet ervoor zorgen dat we beter en bewuster omgaan met al het voedsel dat hier dagelijks in omloop is. Dit is dan ook een brede oproep aan alle levende krachten in Antwerpen om dit verhaal samen met ons te schrijven.”

Om alles uit te werken, gaat de stad in zee met Rikolto en Let Us. Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) heeft jarenlange expertise in duurzame voeding en hielp al ettelijke steden in binnen- en buitenland bij de ontwikkeling van een voedselstrategie. Let Us heeft veel ervaring opgebouwd in innovatief stedelijk voedselbeleid en participatie. Samen met de participatie-experten van Commonslab en Levuur werken zij het traject uit. 

Van bedrijfsleven tot individuele Antwerpenaar

In Antwerpen is men al langer bezig met duurzame voeding. In 2019 werd de Antwerpse Voedselraad opgericht door Commons Lab vzw, Universiteit Antwerpen, Boeren en Buren, Boerenbond, Rikolto en andere lokale initiatiefnemers. Die raad denkt na over lokale, ecologisch en eerlijke voedseltransitie. Met de opmaak van een allesomvattende voedselstrategie zet de stad nu de volgende stap. Ze richt zich zowel tot de Voedselraad, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en verenigingen als individuele bewoners.

Om haar voedselstrategie vorm te geven vertrekt de stad vanuit enkele gerichte vragen. Hoe werken we aan gezonde voeding op school? Welke kansen liggen er voor de horeca? Hoe kunnen we de logistieke aanvoer van voedselproducten verbeteren? Welke afvalstromen kunnen we als grondstof gebruiken voor nieuwe hoogwaardige producten? Welke ruimte is er in en rond de stad voor duurzame voedselproductie? Wat kunnen burgerinitiatieven betekenen? En hoe kan de stad zelf het goede voorbeeld geven?

Het participatietraject loopt tot de zomer. In het najaar zal de stad de strategie finaliseren, waarna concrete acties kunnen versterkt of opgestart worden.

Wie wil deelnemen aan de participatiemomenten of op een andere manier wil bijdragen aan de stedelijke voedselstrategie, registreert zich op www.antwerpenmorgen.be, klik hier voor de rechtstreekse link naar alle info (en daar bovenaan op ‘Doe mee’ voor de participatiemomenten).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologische opgraving Top Hat kamp levert unieke inkijk in dagelijks leven van soldaten Wereldoorlog II

In het kader van de werken aan de Oosterweelverbinding voert de stedelijke dienst archeologie onderzoek uit op een deel van de site van het voormalige Amerikaanse kamp Top Hat op Linkeroever. Dit tentenkamp werd na WOII in 1945 opgericht voor de opvang en repatriëring van Amerikaanse soldaten die terugkeerden van het front. Het onderzoek leverde al tal van vondsten en nieuwe inzichten op over het leven van de soldaten. Bij de vondsten horen munten, militaire insignes, uniformknopen en munitie, maar ook delen van uniformen, tenten en voertuigen. Ook kleinere voorwerpen uit het dagelijkse leven van de soldaten werden achtergelaten zoals tandpasta, scheercrème en eet- en drinkgerief met de stempel van US Army.

Burgemeester Bart De Wever: “Kamp Top Hat in het Sint-Annabos was een immens kamp waar 270.000 Amerikaanse soldaten hun laatste stopplaats hadden aan het einde van Wereldoorlog II voor ze met de boot terug naar Amerika werden gebracht. In totaal was er plaats voor 16.500 soldaten en officieren. Dat is bijna zo groot als een gemiddelde gemeente in dit land. Daarom werden er in het kamp allerlei voorzieningen getroffen: bakkers, cinema’s, restaurants, bars, souvenirwinkels, kappers, een ijssalon en schoenenpoetssalon. Over het leven van toen zijn er nog tal van historische bronnen beschikbaar, maar met het archeologische werk dat nu verricht wordt, worden die dagdagelijkse objecten ook terug tastbaar.” 

Waar ongeveer 75 jaar geleden een deel van kamp Top Hat lag, vinden vandaag de voorbereidende werken plaats voor de bouw van de Scheldetunnel en de nieuwe Scheldeoever. Zo’n 13 ha of 15% van het volledige tentenkamp valt binnen het projectgebied. Naar aanleiding van deze werken werd enkele jaren geleden een archeologisch vooronderzoek met proefputten uitgevoerd. Op basis hiervan wist men dat er heel wat vondsten van het kamp in de ondergrond te verwachten waren en werd een onderzoeksplan opgesteld. Het archeologisch onderzoek startte eind januari 2021 en loopt tot begin april 2021.

Vondsten

Bij de markante vondsten horen munten, militaire insignes, uniformknopen en munitie, maar ook delen van uniformen, tenten en voertuigen. De meeste soldaten verzamelden tijdens hun militaire campagne in Europa (militaire) souvenirs, waaronder ook medailles en wapens van het Duitse leger. De wapens mochten niet allemaal mee op het schip en werden vaak begraven in putjes tussen de tenten. Ook kleinere voorwerpen uit het dagelijkse leven van de soldaten werden achtergelaten zoals tandpasta, scheercrème en eet- en drinkgerief met de stempel van US Army. Daarnaast zijn er ook vondsten uit de medicinale sfeer (ampullen, morfine en zalfjes).

Wetenschappelijk onderzoek

Een team van archeologen en vrijwilligers scant sinds januari met metaaldetectoren de ondergrond van het tentenkamp via lange proefsleuven. Om de veiligheid te garanderen, biedt het bedrijf Bom.be ondersteuning door explosieven, die op het terrein achterbleven, tijdig te detecteren en te verwijderen.

Alle vondsten worden met GPS ingemeten en aangeduid op het grondplan van het kamp. Zo willen de archeologen een beter beeld krijgen van de organisatie van het kamp en komen er ook spreidingspatronen aan het licht. Dit leert ons meer over de gebruikers, het gebruik en de functies die op deze plek hebben plaatsgevonden. De vondsten zelf worden allemaal zorgvuldig gedocumenteerd, opgelijst en opgenomen in een digitale catalogus. Hier verwachten de archeologen meer informatie te krijgen over wie mogelijk in het kamp verbleef, welke souvenirs ze bijhielden of juist weg wilden gooien. Ook de fundamenten van gebouwen en sanitaire voorzieningen worden onderzocht. Rond deze structuren en waar afvalputten aangetroffen worden, wordt er dieper gegraven.

De opgravingen gebeuren in opdracht van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding en in samenwerking met de aannemer COTU.

Omwille van de coronamaatregelen vindt er geen publieksmoment plaats op de site. Geïnteresseerden kunnen de opgravingen volgen op www.antwerpenmorgen.be/kamptophat en via de sociale media Facebook en Instagram.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burgerbegroting: bewoners zetten meeste geld ooit in op groene thema’s

Voor de achtste keer verdeelden de inwoners van district Antwerpen het geld van de Burgerbegroting en beslissen zo over 10 procent van het jaarbudget van het district.

Inwoners van district Antwerpen verdeelden de afgelopen weken maar liefst 1,4 miljoen euro over de 12 populairste thema’s van de Burgerbegroting. Omwille van het coronavirus gebeurde dat voor het tweede jaar op rij uitsluitend online, zowel individueel als via videoconferenties. Dit jaar gaat er een recordbedrag naar groene thema’s.

Dit zijn de 12 thema’s en de toegekende bedragen:

 • groen in straten en op pleinen: 170.891 euro
 • verkeersremmende maatregelen: 84.369 euro
 • meer bomen: 172.284 euro
 • fietsvriendelijke straten: 127.666 euro
 • tuinstraten en experimenteel groen: 104.312 euro
 • ontharden: 132.038 euro
 • ontmoeting in de buurt: 114.419 euro
 • klimaat- en milieuprojecten: 109.414 euro
 • buurtconcerten en -feesten: 98.241 euro
 • aantrekkelijkere pleinen: 110.161 euro
 • kindvriendelijke straten: 85.003 euro
 • cultuur op straten en pleinen: 91.202 euro

Districtsschepen van participatie & Burgerbegroting Femke Meeusen ziet veel mogelijkheden binnen de gekozen thema’s en toegewezen bedragen: “De helft van het volledige budget wordt toegewezen aan groene thema’s. Er zal dus ongetwijfeld meer groen in het straatbeeld verschijnen. Naast vergroening vinden onze inwoners verkeersveiligheid belangrijk waardoor de thema’s ‘verkeersremmende maatregelen’, ‘fietsvriendelijke straten’ en ‘kindvriendelijke straten’ een mooi budget krijgen. Binnen de thema’s ‘buurtconcerten en -feesten‘ en ‘cultuur op straten en pleinen’ zijn er dan weer leuke initiatieven mogelijk om ons district nog meer te laten bruisen. De Burgerbegroting draagt zo bij aan een groen, aangenaam en bruisend district. Ik kijk uit naar alle ideeën die vanaf nu mogen binnenstromen.”

Nu de bedragen verdeeld zijn, gaat de volgende fase van de Burgerbegroting van start. Iedereen kan nu ideeën indienen via www.burgerbegroting.be. Een idee moet passen binnen een van de 12 thema’s en de gekozen bedragen, en kan doorgestuurd worden tot en met maandag 17 mei 2021 (9 uur).

In september kiezen de inwoners vervolgens welke ideeën effectief geld krijgen, dit doen ze zowel online als op het Burgerbegrotingfestival. Alle info is te vinden op www.burgerbegroting.be.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontwerpteam gezocht voor gebiedsontwikkeling van Droogdokkensite

De zoektocht naar een ontwerpteam voor de gebiedsontwikkeling van de Droogdokkensite aan de Antwerpse Scheldekaaien is gestart. Er wordt gezocht naar een multidisciplinair ontwerpteam dat de Droogdokkensite zal ontwikkelen als een maritieme belevingssite waarbij de identiteit van Antwerpen als havenstad en stad aan de stroom wordt onderstreept. Als alles vlot verloopt is tegen eind 2021 een ontwerpteam gekozen om de site te ontwikkelen en kunnen eind 2023 de eerste werken van start gaan.

Maritieme belevingssite

De Droogdokkensite in het noorden van Antwerpen bestaat uit een uniek landschap aan de Schelde met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. Naast de 9 historische, beschermde droogdokken zijn er 2 grote gebouwenclusters (AWN01 en AWN02), enkele kleinere verspreide bijgebouwen en 2 pomphuizen. Ook de 2 loodsen aan de westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark maken deel uit van de site.

De ambitie is om van de site een ontmoetingsplek te maken gericht op de beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de havendynamiek. Het behoud van erfgoed, kennisoverdracht en de bezoekers dichter bij de haven en het water brengen, staan centraal. Voor de realisatie hiervan worden verschillende programmadelen opgenomen voor stad Antwerpen, o.a. het MAS, jeugd en de Stadshavendienst. Op de site ontwikkelt het APB Havencentrum van de provincie Antwerpen in samenwerking met Port of Antwerp een havenbelevingscentrum. De buitenruimte met schepen en industrieel erfgoed uit de collectie van het MAS zal de verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Met de ontwikkeling van de Droogdokkensite als maritieme belevingssite onderstreept stad Antwerpen haar identiteit als havenstad en stad aan de stroom. 

Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van het Havencentrum: “De haven van Antwerpen is voor velen onbekend terrein. Veel vacatures raken niet ingevuld doordat werkzoekenden vaak hun weg naar de haven niet vinden. Als provinciebestuur vinden we het belangrijk om jong en oud met de grootsheid en diversiteit van de haven in contact te brengen en te tonen wat voor boeiende jobkansen daar op hen wachten. De toekomstige maritieme erfgoed- en belevingssite op de Droogdokkensite is daar een ideale locatie voor. In het nieuwe interactieve havenbelevingscentrum willen we samen een brug bouwen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, de instroom voor jobs in de haven verbeteren en een solide maatschappelijk draagvlak creëren.”

Ontwerpopdracht

Voor de ontwikkeling van de maritieme belevingssite wordt een nu ontwerpopdracht in de markt gezet. Deze opdracht bestaat uit 3 delen: de opmaak van een masterplan, een ontwerpopdracht voor zowel de binnen- als de buitenruimte en een faseringsplan.

Het masterplan wordt opgemaakt voor de zone van droogdok 1 tot en met droogdok 10, inclusief de 2 gebouwenclusters AWN01 en AWN02, de noordelijke kop aan het vijzelgemaal (aan de Royerssluis), en de loodsen in het (toekomstige) Droogdokkenpark.

Het ontwerpteam moet in het masterplan een visie ontwikkelen omtrent de beeldkwaliteit en inrichtingsprincipes van het hele gebied en een visie opmaken rond ontsluiting, toegankelijkheid en routing. Bij de uitwerking van het masterplan wordt uitgegaan van natte, droge en werkende dokken, die heel zichtbaar moeten zijn voor het publiek. Pomphuis 1 is beschermd als monument en moet behouden blijven als historisch industrieel erfgoed. In de loodsen aan de Droogdokkenweg zal een groot deel van de maritieme collectie worden ondergebracht. Voor de gebouwen wordt uitgegaan van een combinatie van renovatie, restauratie en nieuwbouw, waarbij respect voor het bijzondere karakter van de unieke industriële site centraal staat. De ruwe, roestige natuur van de plek en de specificiteit van de gebouwen worden beschouwd als belangrijke kwaliteiten die bewaard moeten blijven bij de herbestemming. 

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Als schepen voor haven én stadsontwikkeling is dit een project waar ik heel erg naar uitkijk. Op mijn meerjarenplanning voor stadsontwikkeling voorzie ik een budget van meer dan 3 miljoen euro om van deze plek dé maritieme belevingssite van de toekomst te maken. Zo brengen we de Antwerpenaar en alle bezoekers aan onze grootstad dichter bij het water en dichter bij haar levensader onze haven. De zoektocht naar een ontwerpteam is nu de eerste stap, nog deze legislatuur zal de spade in de grond gaan om hier een nieuwe trekpleister van en voor onze haven van te maken.”

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “Voor veel Antwerpenaren is de Droogdokkensite op het Eilandje een blinde vlek op de kaart, maar deze plek ademt havengeschiedenis. Hier werden van oudsher schepen hersteld. Vandaag beheert het Museum Aan de Stroom – MAS er de grootste collectie historische vaartuigen die Vlaanderen kent. Met de zoektocht naar een ontwerpteam zet de stad een belangrijke stap om de plek verder te ontwikkelen tot een maritieme erfgoed- en belevingssite die ongezien is op het Europese vasteland. Samen met vele partners zullen we er het verhaal vertellen van onze haven en van de Schelde, de stroom die Antwerpen groot heeft gemaakt.”

Schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels: “De site biedt ook heel wat mogelijkheden voor kinderen en jongeren, zo transformeerde dok 6 eerder al naar een avontuurlijke speel- en beleefruimte voor Stormkop. Daarnaast kan onze jeugd op die manier en op hun maat ook kennismaken met het maritieme karakter dat eigen is aan onze stad.”

Lancering selectieleidraad

AG Vespa lanceerde de selectieleidraad voor de eerste fase van de ontwerpwedstrijd. Klik hier voor de rechtstreekse link naar de publicatie en selectieleidraad. De uiterste datum voor de aanvraag tot deelneming is 10 mei om 12 uur. In deze fase worden teams geselecteerd om mee te doen aan de tweede fase, de gunningsfase. Eind 2021 wordt er een ontwerpteam gekozen.

Over de Droogdokkensite

De Droogdokkensite ligt in het noorden van Antwerpen en bevindt zich tussen de Kattendijksluis in het zuiden en de Siberiabrug in het noorden. De site maakt deel uit van het Droogdokkeneiland dat een van de 7 deelgebieden is van het masterplan Scheldekaaien. Aan de Schelde ligt het (toekomstige) Droogdokkenpark met onder meer de Belvédère, dat deel uitmaakt van het Droogdokkeneiland.

Tot eind 2017 was de Droogdokkensite in gebruik door het Algemeen Werkhuis Noord (kortweg AWN), een afdeling binnen Port of Antwerp die instond voor het onderhoud, de renovatie en herstellingen aan sleepboten, baggertuigen, vlotkranen, enzovoort. Eind 2017 verhuisde AWN meer noordelijk de haven in en werd de hele Droogdokkensite door Port of Antwerp overgedragen aan stad Antwerpen. De Droogdokkensite, met zijn 9 beschermde droogdokken, wordt vandaag al gebruikt door verschillende actoren:

 • door het MAS om een deel van de maritieme collectie onder te brengen;
 • door Behoud en beheer voor de zorg van deze collectie;
 • door partners van het varend erfgoed om aan eigen schepen en schepen van de MAS-collectie te werken;
 • door socialetewerkstellingsorganisaties;
 • door de jeugdwerking van Stormkop;
 • en door de stadshavendienst.

Zij behouden ook in de toekomstige herontwikkeling een plek op de site.

Masterplan Scheldekaaien

De stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. De 7 verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, Centraal Deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natuurhuis Brialmont: een unieke plek gespecialiseerd in stedelijke natuur

Binnenkort verrijst in Park Brialmont in Berchem het allereerste natuurhuis in Vlaanderen voor stedelijke natuur. Stad Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt slaan hiervoor de handen in mekaar. De oplevering van het Natuurhuis Brialmont is voorzien tegen het voorjaar van 2024.

Afgelopen vrijdag zette het Antwerpse college het licht op groen voor de oprichting van het ‘Natuurhuis Brialmont’. Dit Natuurhuis zal een plek krijgen in het nieuwe Park Brialmont dat het Villegaspark, het natuurgebied Wolvenberg en het Brilschanspark tot een groot stedelijk natuurpark (42 ha) verbindt. Natuurpark Wolvenberg is aangelegd met hoogtes en laagtes. Twee grote kommen zijn de voornaamste verblijfsplekken. Er is een picknickruimte te midden van een weide met fruitbomen. Verder zijn er natuurspeelplekken, een speelheuvel en wandelpaden doorheen de beboste zones. Tegen eind dit jaar komt er bovendien een uniek waterzuiveringssysteem dat het regenwater van de Singel en een deel van de omliggende wijk zal opvangen in het park om zo de buurt te behoeden voor wateroverlast.

Het Natuurhuis zal een ankerplaats worden rond stedelijke natuur voor steden, gemeenten, scholen, bedrijven, verenigingen en iedere Antwerpenaar. De stad en Natuur en Bos investeren elk 300.000 euro voor de ontwikkeling. Het Natuurhuis zal voor Natuur en Bos de thuisbasis worden van het Vlaamse kennisnetwerk, een hotspot voor alle kennis, knowhow en participatieprocessen rond stedelijke natuur. Natuur en Bos zal ook instaan voor de dagelijkse werking ervan. Natuurpunt Antwerpen Stad zal instaan voor de dagelijkse werking als onthaalpoort van natuurreservaat Wolvenberg. Het Natuurhuis wordt een gemeenschappelijke uitvalsbasis voor de lokale publiekswerking en de bovenlokale netwerking rond stedelijke natuur, die mekaar wederzijds zullen versterken.

Iedereen met interesse in stedelijke natuur en in de manier waarop die bijdraagt aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en weerbaarheid tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, zal in het Natuurhuis zijn/haar gading vinden en er onder meer kunnen genieten van permanente en tijdelijke tentoonstellingen over stadsnatuur. Daarnaast wordt het Natuurhuis een ontmoetingsplek en vormt het de startplek voor begeleide wandelingen en excursies rond natuur en erfgoed in Park Brialmont, Ringpark Groene Vesten en Wolvenberg: het enige erkende natuurgebied binnen de Antwerpse Ring.

Antwerps schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Met het Natuurhuis Brialmont schrijven we in Antwerpen een uniek verhaal. We zijn verheugd met de keuze voor Antwerpen als uitvalsbasis voor het nieuwe Vlaamse kenniscentrum rond stedelijke natuur. Dit is ook hét bewijs dat een erkend natuurreservaat zijn volwaardige plek verdient in de klimaatstad van de 21ste eeuw. Dit wordt een plek waar vele generaties Antwerpenaren stadsnatuur in hun volle glorie zullen kunnen ontdekken, ervaren en erover kunnen bijleren. De pedagoog in mij is vandaag bijzonder trots.”

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Er is een grote behoefte aan groen in stedelijke en dichtbebouwde omgevingen. Het Park Brialmont, het stedelijk natuurreservaat Wolvenberg en het toekomstige Ringpark Groene Vesten zullen een prachtige groene long vormen in Antwerpen en een ideaal praktijkvoorbeeld vormen voor anderen steden en gemeenten. Met het Natuurhuis Brialmont bieden we een antwoord op alle drempels die andere steden en gemeenten, verenigingen, middenveldorganisaties en private organisaties ondervinden rond de ontwikkeling van stedelijke natuur en het beheer ervan. Brialmont zal letterlijk en figuurlijk als een broedkamer dienen voor iedereen die wil leren en werken rond stedelijke natuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal zijn expertise er verder uitbouwen en delen met al wie daarin is geïnteresseerd."

Koen Van Keer, co-voorzitter Natuurpunt Antwerpen Stad: “We zijn bijzonder enthousiast over dit project en grijpen deze kans met beide handen. Dit is een fantastische gelegenheid om de bezoeker te laten kennismaken met de oneindig interessante en verrassende Antwerpse natuur. De ontwikkeling van het Natuurhuis is ook een uitnodiging aan iedereen om mee zorg te dragen voor onze stadsnatuur.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bewoners kunnen hun straat in de bloemetjes zetten via het districtsfonds ‘Beleef je buurt’

Bewoners van district Antwerpen krijgen een financiële ondersteuning om bloemen en planten aan te kopen. Feesten met de buren kan nog even niet, maar zo kunnen ze samen zorgen voor een fleurige straat.

Heel wat inwoners van district Antwerpen hebben al een bloembak, hangmandje of geveltuin. Het district wil aan iedereen de kans geven om de straat te vergroenen en op te fleuren.

Bewoners worden aangemoedigd om samen met hun buren een aanvraag in te dienen. De initiatiefnemers nodigen de andere buren uit en spreken een datum af om de planten en potgrond te bedelen. Bewoners die dat wensen, ontvangen ook een gratis bloembak.

Het district vraagt aan de bewoners om bij deze actie zeker ook de geldende coronamaatregelen te blijven volgen.

Districtsschepen van participatie Femke Meeusen: ”Het eerste lentezonnetje is een ideale gelegenheid om je straat op te fleuren. Met deze actie krijgen onze bewoners de kans om toch iets verbindend te doen met hun buren nu burenfeestjes nog even niet kunnen. Groenere straten en pleinen zijn belangrijk om je goed te voelen en geven je buurt extra gezelligheid.”

Het districtsfonds 'Beleef je buurt’ bestaat sinds 1 februari 2020. Inwoners, bewonersgroepen of verenigingen kunnen via het districtsfonds hun buurt een positieve impuls geven en wijkactiviteiten een leuke sportieve, speelse, groene of buurtgerichte invulling geven. Ze krijgen daarvoor ondersteuning van het district door zes buurtcoaches, die elk voor een specifieke postcode werken en bewoners adviseren.

Alle info is te vinden op www.beleefjebuurt.be.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporting A brengt gloednieuwe Antwan-wandelquiz naar 4 nieuwe parken

Na de eerste succesvolle passage van de Antwan-wandelquiz in 4 Antwerpse parken, verhuist Sporting A vanaf 3 april de quiz naar 4 andere parken in Antwerpen, Berchem, Merksem en Wilrijk. Op deze locaties zullen gloednieuwe quizvragen te vinden zijn. Bovendien is de quiz nu in elk park verschillend. Met de Antwan-wandelquiz wil de stad gezinnen op een leuke en laagdrempelige manier in beweging krijgen en houden in deze coronatijden.

Wandelen blijft nog steeds een van de populairste activiteiten om in beweging te blijven in deze coronaperiode. Daarom lanceerde stad Antwerpen in januari 2021 de Antwan-wandelquiz in 4 parken: een uitgestippelde wandelroute met 12 borden met daarop telkens een sportvraag waarin Sporting A-mascotte Antwan de hoofdrol speelt.

De eerste versie van de Antwan-wandelquiz kon op heel wat positieve reacties rekenen. Voor veel gezinnen en scholen is het een leuk alternatief voor de klassieke wandeling in de buurt. Nu het weer aangenamer wordt, wil Sporting A de Antwerpenaren extra mogelijkheden aanbieden om in de buitenlucht actief te zijn en brengt ze de Antwan-wandelquiz naar 4 nieuwe parken.

Nieuwe locaties én nieuwe versies van de wandelquiz

Nu de borden een aantal maanden op de eerste locaties hebben gestaan, verplaatst Sporting A het concept naar 4 andere parken. De vernieuwde Antwan-wandelquiz is vanaf 3 april tot eind juni te vinden in het Stadspark (Antwerpen), het Brilschanspark (Berchem), het Bouckenborghpark (Merksem) en het Steytelinckpark (Wilrijk).

Bij het uitwerken van de nieuwe quizvragen, hield Sporting A rekening met de feedback van de deelnemers. Terwijl de eerste quiz nog dezelfde was in elk park, kan je nu in de 4 parken een andere quiz vinden. Er zijn ook meer doe- en zoekvragen opgenomen. Extra veel quiz- en wandelplezier dus.

Het quizconcept blijft hetzelfde: op de wandelroutes in de parken kom je borden tegen waarop Antwan een sportvraag stelt. Met de letters die bij elk juist antwoord horen, kan je op het einde van de wandeling een zin of een woord vormen. Heb je het antwoord gevonden, dan kan je via de AntwanGo-app met Antwan op de foto.

Speel de quiz en ga op de foto met Antwan met de AntwanGo-app

Ook bij deze vernieuwde versie van de quiz kan je gebruikmaken van de AntwanGo-app op de smartphone. In de app loodst Antwan de deelnemers door de vragen en maakt het hen gemakkelijk om de antwoorden te geven en de nodige letters te verzamelen. Wordt de oplossing op het einde gevonden, dan kan de deelnemer een leuke foto maken met Antwan in Augmented Reality (AR). Die technologie maakt het mogelijk om Antwan virtueel in het park te plaatsen, naast de mascotte te gaan staan en met Antwan op de foto te gaan.

Deelnemers die al eerder de AntwanGo-app gebruikten, moeten even de meest recente versie van de app downloaden om de vernieuwde quiz te spelen. Hierin is de optie opgenomen om aan te duiden in welk park je bent en meteen de juiste bijhorende vragen te krijgen.

Speel de Antwan-wandelquiz coronaproof

De stad vraagt om bij de wandeling rekening te blijven houden met de geldende coronamaatregelen. Speel deze wandelquiz dus met je gezin of met een maximum van 4 personen boven 12 jaar en met respect voor de afstands- en hygiënerichtlijnen.

 “Antwan en de Antwerpenaar zijn nog lang niet uitgestapt. Sporting A stelt met plezier vast dat de Antwerpse gezinnen hun weg vinden naar de parken om hun wandelbenen en kennis te testen tijdens deze sportieve en pedagogisch bijzonder verantwoorde Antwan-wandelquiz”, vertelt schepen voor sport Peter Wouters. “Themawandelingen zijn een ideale bubbelactiviteit met de kinderen in wat jammer genoeg nog altijd coronatijden zijn, en wie weet een opstapje naar meer beweging en (gezins)sport. En ook daar is het ons natuurlijk om te doen. De stad nodigt de Antwerpse gezinnen dan ook graag uit om opnieuw volledig coronaveilig op pad te gaan in de parken en zich op sleeptouw te laten nemen door Sporting A-mascotte en kindervriend Antwan.”

Antwan-wandelquiz – Praktisch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borgerhout en ‘maske van de paskes’ vieren 100-jarige inwoner

Op 4 april wordt Borgerhoutenaar Josephina De Wit 100 jaar. Vandaag werd deze kranige dame met een deurbezoek aan haar eigen woning in de bloemen gezet samen met districtsburgermeester Marij Preneel. De jarige heeft bovendien een goed gevulde carrière bij stad Antwerpen achter de rug. 

Josephina, beter gekend als Joske Koeks (de naam van haar wijlen echtgenoot), begon tijdens de oorlogsjaren te werken voor de toenmalige gemeente Antwerpen. Vanaf 1965 ging ze aan de slag bij de loketwerking in de Lange Nieuwstraat. Zij en haar collega’s leverden de identiteitsbewijzen van duizenden Antwerpenaren af. Nadat Joske op pensioen ging werden de dames de ‘maskes van de paskes’ genoemd. Jarenlang spraken de ‘maskes’ nog af op de tweede donderdag van maart op de Rooseveltplaats. De laatste jaren zijn ze nog maar met twee overgebleven.

Joske is een plantrekker en woont nog zelfstandig. Ze gaat tweewekelijks naar de kapper en doet nog zelf haar boodschappen.

Josephina De Wit: “Als kind woonde ik al in Borgerhout. Ik heb mijn communie gedaan in de kerk van het Laar. We liepen toen in processie door de Lammekensstraat naar de kerk. En ik weet ook nog dat de reuskens op het balkon van het Reuzenhuis op de Turnhoutsebaan naar de mensen stonden te wuiven.”

Districtsburgemeester Marij Preneel: “Het is een plezier om Joske De Wit te ontmoeten. Met haar 100 lentes leeft ze nog altijd even graag. Ze woont in het midden van de Turnhoutsebaan en doet al haar boodschappen zelf. Alleen jammer vond ze dat de kapper door corona gesloten is, anders had ze nog mooier op de foto’s gestaan.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereikbaarheid stadsdiensten op feestdagen

Op zondag 4 april (Pasen) en maandag 5 april (paasmaandag) geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten. Op feestdagen zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten.

Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste diensten die open zijn ondanks de feestdag op zondag en maandag:

 • De stedelijke musea zijn zoals steeds open op zondag maar zijn uitzonderlijk ook geopend op paasmaandag.
 • De stedelijke zwembaden zijn open op paasmaandag (maar gesloten op Pasen). Enkel zwembad Ieperman in Wilrijk is uitzonderlijk wel open op zondag (Pasen).
 • De bezoekerscentra van Visit Antwerpen (toeristische dienst) zijn open op zondag en maandag, in Antwerpen-Centraal van 9 tot 17 uur en op de Grote Markt van 10 tot 17 uur.

Omwille van corona moeten museum- en zwembadbezoeken van tevoren gereserveerd worden. 

Diensten die normaal open zijn op zondag, maar nu gesloten:

 • De stedelijke zwembaden zijn gesloten op zondag 4 april maar open op paasmaandag. Enkel zwembad Ieperman in Wilrijk is zondag wel open.
 • De stedelijke sportlocaties zijn zowel op zondag 4 april als op paasmaandag 5 april gesloten.
 • Bibliotheek Permeke is de enige bib die normaal open is op zondag, maar is gesloten op 4 april. Op paasmaandag zijn alle bibliotheken gesloten.

Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Burgers zoeken het best van tevoren op de website op of de locatie die ze willen bezoeken al dan niet geopend is of dat er aangepaste openingsuren gelden.

Afvalophaling op feestdag

Sinds 1 januari 2021 wordt het huisvuil in Antwerpen opgehaald op een feestdag. Bewoners die dan afvalophaling hebben, kunnen dus gewoon hun huisvuil buiten zetten. Deze regeling is ook steeds terug te vinden op de ophaalkalender en online op www.antwerpen.be/ophaalkalender.

Op Pasen en paasmaandag zijn de recyclageparken gesloten.

Wie twijfelt, kan op 1 en 2 april van 9 tot 17 uur, nog het stedelijk contactcenter bellen voor meer informatie op het telefoonnummer 03 22 11 333. Tijdens het paasweekend is het stedelijk contactcenter gesloten, ook op paasmaandag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen voor de vijfde keer startplaats van de Ronde van Vlaanderen

Opnieuw een editie zonder publiek

Op zondag 4 april start de Ronde van Vlaanderen voor de vijfde keer in Antwerpen. Vandaag stelden de stad en organisator Flanders Classics het lokale programma voor. Dat lijkt vanwege de geldende coronamaatregelen heel sterk op dat van de uitzonderlijke najaarseditie in oktober. Ook nu is de belangrijkste boodschap dat wielerfans thuis moeten supporteren en niet live naar de start van Vlaanderens Mooiste kunnen komen kijken.

Komend weekend is het weer zover: op zondag 4 april vormt Antwerpen voor de vijfde keer op rij het decor voor de start van de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar staat de grootste Vlaamse voorjaarsklassieker terug op zijn vaste plaats op de wielerkalender. Maar net zoals in oktober 2020 is deze lustrumeditie er opnieuw eentje zonder publiek. Ook nu is het coronavirus de boosdoener. 

Sprintje naar de zetel

“De Ronde van Vlaanderen maakt aardig wat emoties los. Trots overheerst omdat Antwerpen zich alweer mag opmaken voor de start van de Ronde. ’t Stad maakt Vlaanderens Mooiste zo mogelijk nog mooier”, vertelt Antwerps schepen voor sport Peter Wouters. “Dat zondag aan het Steenplein opnieuw ‘Heeren, vertrekt!’ weerklinkt, is een beloning voor het harde werk dat organisator Flanders Classics én onze stadsdiensten in deze nog altijd uitzonderlijke tijden hebben geleverd. Antwerpen was als startplaats in 2020 een belangrijke schakel in een goed gesmeerde ketting. En ook nu zijn we vast van plan om samen een coronaveilige en feilloze organisatie neer te zetten. Gezien de timing voelt dé hoogmis van het Vlaamse wielrennen al wat meer vertrouwd aan, maar verre van compleet. We hadden dit mo(nu)ment véél liever willen delen met alle Antwerpenaren en koersliefhebbers, maar het coronavirus dwingt ons een tweede keer in de remmen. Met spijt in het wielerhart roepen we opnieuw op om niet af te zakken naar de start en om de koers thuis te volgen. Trek dus dat sprintje naar je zetel of demarreer naar je televisie, en moedig je favoriete Flandrien luidkeels aan.”

Vertrouwen in een coronaproof editie

Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, kijkt uit naar de Ronde van Vlaanderen. “De aanloop naar de Ronde had een heel hoog déjà-vugehalte, vond ik. Vorig jaar met de omgegooide wielerkalender zaten de coronacijfers ook in stijgende lijn. We zijn ervan overtuigd dat we met onze ervaring van vorig najaar en dit voorjaar zonder problemen een coronaproof editie kunnen organiseren. Niet alleen dankzij onze grote inspanningen, o.a. in samenwerking met de betrokken stadsdiensten, maar ook vooral door het Vlaamse publiek, dat onze oproepen om zeker de koers niet ter plaatse te komen volgen massaal opvolgt. Ondanks het coronaspook zijn we blij dat onze 105de Ronde opnieuw kan starten in Antwerpen. Het wordt ongetwijfeld weer een sportief spektakel. Met de heroïsche editie van vorig jaar in gedachten en het feit dat alle klassieke toprenners aan de start staan, kijken we dus weer enorm uit naar zondag!”

Mobiliteit

Ook in coronatijden heeft de start van een internationale topwedstrijd als de Ronde van Vlaanderen impact op de mobiliteit, al valt de toestroom van supporters naar Antwerpen weg. Zo wordt het parcours, waarin ook de Waaslandtunnel zit, op zondag 4 april een tijdlang afgesloten. Ook zijn er gedurende het hele weekend plaatselijk parkeermaatregelen van kracht om de evenementensite te kunnen opbouwen en de volledige wielerkaravaan plaats te kunnen geven.

De stad werkte maatregelen uit voor buurtbewoners en bestemmingsverkeer om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Alle mobiliteitsinfo is te vinden op www.slimnaarantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Ook nog WK wielrennen later op het jaar

De Ronde van Vlaanderen is in 2021 niet het enige grote wielerevenement dat start in Antwerpen. Naast de vele lokale koersen in de zomerperiode is de Scheldestad in september ook de startplaats voor het wereldkampioenschap wielrennen, de meest prestigieuze eendagskoers van het wielerjaar.

Praktisch

 • Volg de start van de Ronde vanaf 9.15 uur op Sporza
 • Op zondag 4 april werpt het Instagram-account van de stad een blik achter de schermen van de start van de Ronde. https://www.instagram.com/stad_antwerpen/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad wil Antwerpse jeugd- en sportwerkers ondersteunen bij omgaan met discriminatie, racisme en intimidatie

In het jeugd- en sportwerk worden begeleiders soms geconfronteerd met discriminatie, racisme en intimidatie. Stad Antwerpen wil hen ondersteunen om dit aan te pakken. Als eerste stap laat ze een bevraging uitvoeren om de concrete noden in kaart te brengen. Daarna gaat de stad aan de slag met een werkgroep van sport- en jeugdwerkers om zo te komen tot een ondersteuningsaanbod. Deze aanpak op maat volgt op de bredere campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’ waarmee de stad de strijd aangaat tegen racisme en discriminatie.

Omgaan met discriminatie-ervaringen van jongeren en bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken is voor sport- en jeugdwerkers niet altijd gemakkelijk. Door een gebrek aan een duidelijk kader, richtlijnen, vormingen of materialen en ondersteuning kunnen begeleiders bepaalde onderwerpen uit de weg gaan. Stad Antwerpen wil sport- en jeugdorganisaties de juiste tools aanreiken om hier op een constructieve manier mee om te gaan en racisme, discriminatie en intimidatie aan te pakken. Ze zet daarvoor een meerjarig ondersteuningstraject op.

“Vanuit mijn ervaring als jeugdwerker, zaalvoetballer en coach weet ik maar al te goed dat racisme, discriminatie en intimidatie een probleem kunnen zijn binnen jeugd- en sportverenigingen. Voor begeleiders is het niet evident om hiermee om te gaan, en daarom willen wij hen vanuit de stad versterken. Jeugd- en sportwerkers vormen onze kinderen en jongeren, maar om dat te kunnen doen moeten ze de nodige tools en ondersteuning krijgen. Samen met schepen Beels (jeugd) en schepen Wouters (sport) willen we hen een duidelijk signaal geven dat ze er niet alleen voorstaan”, vertelt schepen voor gelijke kansen Karim Bachar.

Onderzoek brengt noden in kaart

Als eerste stap laat de stad een onderzoek uitvoeren door consultancybureau ACE Europe. Op woensdag 31 maart stuurt het onderzoeksbureau een bevraging uit naar alle sport- en jeugdwerkers die werken met jongeren.
Die bestaat uit:

 • een survey waarin gepeild wordt naar het profiel van de organisatie, wat ze al ondernemen en welke ondersteuningsnoden ze hebben;
 • een verhalenvanger om ervaringen te verzamelen bij eerstelijnswerkers in het omgaan met discriminatie-ervaringen van jongeren.

De resultaten volgen in juni. Nadien gaat stad Antwerpen aan de slag met een werkgroep van sport- en jeugdwerkers, om uiteindelijk te landen met een ondersteuningsaanbod op maat van het Antwerpse praktijkveld en ontwikkeld voor en door jongerenbegeleiders.

Kick-off sport- en jeugdwerkers 

Op 25 maart kwamen verschillende Antwerpse sport- en jeugdwerkers samen op een digitale kick-off. Na een woordje uitleg van de onderzoekers, volgde een panelgesprek met verschillende sport- en jeugdwerkers over hun ervaringen en hoe zij omgaan met discriminatie, racisme en intimidatie. Heel wat sport- en jeugdwerkers grijpen in wanneer ze getuige zijn van discriminerende uitspraken of handelingen. Maar er kwamen ook veel vragen en noden naar boven. Vanuit welk kader van diversiteitsdenken vertrekken eerstelijnswerkers én hun organisaties? Is enkel in dialoog gaan met jongeren genoeg? Hoe ga je als begeleider om met ‘gelatenheid’ bij jongeren? Hoe werk je een anti-discriminatiebeleid uit? ... Die vragen tonen aan dat er nood is aan een ondersteuningstraject op maat.

Allemaal Antwerpenaar

Ook via de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’ bindt de stad de strijd aan tegen racisme en discriminatie en roept ze alle Antwerpenaren op mee te werken aan een inclusieve stad. Op www.allemaalantwerpenaar.be vind je verhalen van Antwerpenaren, informatie over verschillende thema's en inspiratie om mee te werken aan zo’n stad. Bewoners kunnen zelf ook verhalen of beelden delen op sociale media met #AllemaalAntwerpenaar. Stad Antwerpen blijft hier de hele legislatuur op inzetten vanuit verschillende invalshoeken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------